Poradnia Logopedyczna Lublin

TERAPIA LOGOPEDYCZNA:

Terapia logopedyczna ma na celem usunięcie zakłóceń procesu porozumiewania się, od wad wymowy po niemożność mówienia. Jest opracowywana indywidualnie i dostosowywana do potrzeb pacjenta. Polega na budowaniu podstawowych kompetencji językowych.

Podczas terapii logopedycznej następuje:

• korygowanie wad wymowy,

• usprawnienie motoryki narządów mowy,

• poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej, podnoszenie poziomu sprawności językowej,

budowanie słownictwa czynnego i biernego,

• usuwanie zakłóceń procesu porozumiewania się,

• przywracanie mowy w przypadku jej utraty,

• wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.

Terapia logopedyczna poprzedzona jest kompleksową diagnozą logopedyczną, która uwzględnia:

• wywiad- który służy zgromadzeniu informacji w celu ustalenia przyczyn zaburzenia;

• obserwację- dotyczy głównie zachowań werbalnych;

• orientacyjne badanie wymowy- czy badany operuje zdaniami, czy konstrukcje zdaniowe są poprawne, czy poszczególne głoski są realizowane prawidłowo, czy pacjent rozumie mowę, czy zachowana jest płynność wymowy, czy pacjent prawidłowo oddycha, czy nie występują zaburzenia głosu;

• badania uzupełniające (sprawność aparatu artykulacyjnego, funkcje połykania, funkcje oddechowe, kinestezję mowy, słuch fonematyczny). Podczas terapii wykorzystywane są różne metody, techniki i narzędzia, takie jak:

• masaż logopedyczny,

• elementy symultaniczno- sekwencyjnej metody nauki czytania- Metoda Krakowska,

• pedagogika zabawy,

• kinestiotaping,

• stymulacja przetwarzania słuchowego za pomocą słuchawki Forbrain, Infinite.

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA DZIECI DO 18 MIESIĄCA ŻYCIA

Podczas diagnozy logopedycznej małych dzieci do 18 miesiąca życia, ocenie podlegają: odruchowe reakcje oralne, ocena wędzidełka podjęzykowego, ocena gotowości dziecka do jedzenia, profilaktyka logopedyczna.

Centrum Diagnozy i Terapii Usłyszeć Siebie

+48 509 331 810

sienkiewicz_katarzyna@interia.pl

ul. Wapowskiego 4 Lok 1.
20-491 Lublin